Een ander bovenschools overleg is de Commissie Samenwerk waarin gedragsdeskundigen van medisch kleuterdagverblijf, speciaal basisonderwijs, cluster 3 en cluster 4-onderwijs, OPDC en praktijkonderwijs bij elkaar komen om in overleg de meest passende onderwijsplek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte te bepalen.