Twee speciale klassen

Op een school voor praktijkonderwijs worden leerlingen voorbereid op een plek binnen de dagbesteding, de regionale arbeidsmarkt of vervolg (Entree)-onderwijs. Voor iedere leerling is het van belang dat hij de grondwaarden van PRO Emmen: positief, respectvol en ontdekkend, leert kennen. We gaan opzoek, samen met de leerling naar zijn talent en de daarbij behorende richting/brancheopleiding. Dat doen we met aandacht, structuur en vertrouwen.

We zijn van mening dat door de oriëntatie- en schakelklassen (O&S-klassen) de leerlingen ondersteuning op maat kunnen krijgen. Door kleinere klassen, meer begeleiding en extra trainingen bereiden we de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk leven. Als benaming is er gekozen voor O&S A (gericht op sociaal- emotioneel en leren) en O&S B (gericht op gedrag en leren).

Het doel van de O&S klassen is om schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie over de O&S klassen

Sinds enkele jaren zien we dat een deel van de leerlingen niet genoeg heeft aan de basisondersteuning in een reguliere klas. Ze hebben een TLV-PrO, maar hebben specialistische expertise nodig zonder te zijn aangewezen op het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

De doelgroep heeft een andere hulpvraag en intensievere ondersteuningsbehoeftes, op sociaal en/of  emotioneel gebied, maar ook op het gebied van arbeidsvaardigheden en motivatie. Ook is een deel vanuit andere onderwijsvoorzieningen pas later (leerjaar 2 of 3) ingestroomd. Hierdoor zijn deze leerlingen emotioneel kwetsbaar geworden en kunnen zich daardoor verbaal en/of fysiek extremer gaan uiten.

Tenslotte zijn ontwikkelingen in de samenleving (individualisme, invloed sociale media) er soms debet aan dat leerlingen moeite hebben zich staande te houden in hun samenlevingsverbanden. Dit maakt hen kwetsbaar, omdat zij verhoogde kans op schooluitval, werkeloosheid en dientengevolge langdurige inactiviteit hebben.