Leerplicht

De leerlingen van PRO Emmen zijn volledig leerplichtig tot de dag dat ze achttien jaar worden. De overheid controleert op naleving van de leerplichtwet. Soms willen ouders voor hun kind één of meer extra verlofdagen aanvragen. Hiervoor wordt in principe geen toestemming verleend. In geval van

zeer dringende, “gewichtige” omstandigheden zoals bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste familie of een andere gewichtige reden zal toestemming worden verleend voor verlof. Er kan een verlofaanvraag worden ingediend middels het invullen in indienen van een aanvraagformulier (website).

De directie beoordeelt de aanvraag. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Als er meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd, zal altijd goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig zijn.

Tegengaan schoolverzuim

Door een prettig en open klimaat te scheppen zal ongeoorloofd verzuim in belangrijke mate worden voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van ongeoorloofd verzuim van de leerling dan wordt in eerste instantie door de directie contact opgenomen met de ouders. Als dit onvoldoende resultaat oplevert vraagt de school aan de maatschappelijk werkster of de leerplichtambtenaar een huisbezoek te doen. Wanneer een leerling ziek is of anderszins niet in staat is naar school te gaan, dient dit door de ouders/verzorgers voor 9.00 uur bij school gemeld te zijn. Bij veelvuldige absentie en/of ongeoorloofd verzuim wordt de leerling ingebracht en besproken binnen het Leerplichtoverleg en worden de leerling en ouders/verzorgers benaderd door de Leerplichtambtenaar van de Gemeente Emmen.