Overzicht van diverse vormen van samenwerking in Emmen:

  • In samenwerking met Terrastart wordt de mogelijkheid geboden tot een opleiding ‘assistent landbouwer’.
  • Leerlingen komen door middel van samenwerking met Emmtec aan de slag binnen de logistiek (de technische opleiding die ze op PRO Emmen krijgen, zoals een vorkheftruck-opleiding,  maakt dat ze goede kansen krijgen binnen dit  project).
  • In samenwerking met Innovam wordt de opleiding assistent Fietstechniek aangeboden.
  • Voor de leerling die in staat is een praktijkprogramma te volgen op een hoger niveau dan wordt aangeboden bij de praktijkschool, is de samenwerking gezocht met twee MBO-scholen, het Drenthe College en Terra MBO. Op deze scholen kan de leerling extra praktijklessen volgen en praktijkcertificaten halen. Voor de leerling met voldoende leerresultaat bestaat de mogelijkheid tot vervolgonderwijs op het MBO.

Onze school beschikt over veel kennis ten aanzien van onze doelgroep en zet deze kennis ook actief in in diverse (regionale) netwerken en samenwerkingsverbanden in. Oogmerk van onze inzet is dat onze inspanningen er mede toe leiden dat iedere leerling in een passende onderwijs- of werksetting terecht komt. Op regionaal niveau zijn we actief lid van Praktijknet, een samenwerkingsverband van praktijkscholen in Drenthe. Binnen dit verband beleggen we een deel van onze scholing en doen we gezamenlijk aan schoolontwikkeling. Binnen de gemeente Emmen doen we mee in en aan de volgende verbanden:

  • Overleg arbeidstoeleiding Gemeente, UWV, Emco
  • Expertisegroep (VSO/PRO  scholen)
  • Groot- en klein koepeloverleg onderwijs gemeente Emmen

Ook is er structureel overleg met het Drenthe College, met  Terra VO en de scholen voor VSO en het samenwerkingsverband vo 22-02.

Met het oog op de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en het geven van nazorg aan onze leerlingen, is het een doelstelling om goede ralaties te onderhouden met de ons omringende ROC’s  vooral met het Drenthe College en het Terra. Met deze partijen hebben we meerdere samenwerkingsconvenanten afgesloten.

Tevens vindt er samenwerking plaats op diverse vlakken met scholen van het Samenwerkingsverband ZO-Drenthe, de Thriantaschool en Renn-4 De Atlas

Sinds 2013 participeert PRO Emmen in het project Sociale Wijk en Gebiedseconomie Emmen. Ook zijn er in samenwerking met de gemeente Emmen leerlingen uitgestroomd naar werk als schoolhulp. De extra handjes in de klas om een docent in het basisonderwijs te ondersteunen

Met het Terra Start vindt een samenwerking plaats met als doel leerlingen bij een hoveniersbedrijf te werk te stellen.

Stichting Twessers

In augustus 2017 is gestart om samen met de stichting Twessers leerlingen op te leiden in horecabranche. Leerlingen doen in het Rensenpark, voorheen de oude dierentuin werk- en leerervaring op.

Eerlijk Drenthe

Eerlijk Drenthe is een winkel in het centrum van Emmen en is een leerwerkplaats voor jongeren die op het punt staan om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken. Eerlijk Drenthe heeft als doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren voor mensen die onder de Participatiewet vallen. We doen dat door producten te verkopen die door hen zijn gemaakt.

Avondschool Emmen

De Avondschool is een initiatief van drie scholen, PRO Emmen, RENN4 De Atlas en de Thrianthaschool. Hoofddoel van de Avondschool is het ondersteunen van mensen (oud leerlingen) bij het (opnieuw) behalen van certificaten of diploma’s, bijvoorbeeld VCA. Daarnaast is het sociale aspect van zeer groot belang, het doorbreken van bijvoorbeeld een sociaal isolement en wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid. De cursussen die we hebben zijn onder andere: Nederlands, rekenen, Engels, VCA, EHBO, budgetteren, koken, naald en draad, hout, metaal en autotheorie. Avondschool Emmen is geopend op de dinsdagavonden gedurende het schooljaar.

Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO22.02

Voor zover dit past binnen het schoolondersteuningsprofiel en de feitelijke beschikbaarheid van de daarvoor noodzakelijke faciliteiten, biedt de school aan de leerling de ondersteuning en begeleiding die de leerling nodig heeft om op een goede manier aan het onderwijs op de school deel te kunnen nemen. Als er bij de opstelling van het ontwikkelperspectief voor de leerling overeenstemming tussen ouders en school ontbreekt over de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan wel het ondersteuningsaanbod van de school, zal de school een deskundigenadvies inwinnen van de Commissie van Arrangeren (CVA) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarbij de school is aangesloten. De school volgt het deskundigenadvies van de CVA. Alle scholen in het Samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken op dit punt dezelfde lijn te volgen.