Overzicht van diverse vormen van samenwerking in Emmen

 

 • In samenwerking met Terra Emmen in het project Terrastart wordt de mogelijkheid geboden tot een opleiding ‘assistent landbouwer’. Met het Terra Start vindt ook een samenwerking plaats met als doel leerlingen bij een hoveniersbedrijf te werk te stellen.
 • Leerlingen komen door middel van samenwerking met Emmtec aan de slag binnen de logistiek (de technische opleiding die ze op PRO Emmen krijgen, zoals een vorkheftruck-opleiding,  maakt dat ze goede kansen krijgen binnen dit  project).
 • In samenwerking met Innovam wordt de opleiding assistent fietstechniek aangeboden.
 • Voor de leerling die in staat is een praktijkprogramma te volgen op een hoger niveau dan wordt aangeboden bij de praktijkschool, is de samenwerking gezocht met twee MBO-scholen, het Drenthe College en Terra MBO. Op deze scholen kan de leerling extra praktijklessen volgen en praktijkcertificaten halen. Voor de leerling met voldoende leerresultaat bestaat de mogelijkheid tot vervolgonderwijs op het MBO.
 • Met Bouwmensen wordt samengewerkt in een opleiding voor assistent timmerman. Meer informatie hieronder.
 • Met de stichting Twessers wordt samengewerkt voor opleidingen in de horeca. Meer info hieronder.

Onze school beschikt over veel kennis ten aanzien van onze doelgroep en zet deze kennis ook actief in in diverse (regionale) netwerken en samenwerkingsverbanden in. Oogmerk van onze inzet is dat onze inspanningen er mede toe leiden dat iedere leerling in een passende onderwijs- of werksetting terecht komt. Op regionaal niveau zijn we actief lid van Praktijknet, een samenwerkingsverband van praktijkscholen in Drenthe. Binnen dit verband beleggen we een deel van onze scholing en doen we gezamenlijk aan schoolontwikkeling. Binnen de gemeente Emmen doen we mee in en aan de volgende verbanden:

 • Overleg arbeidstoeleiding Gemeente, UWV, Emco
 • Expertisegroep (VSO/PRO  scholen)
 • Groot- en klein koepeloverleg onderwijs gemeente Emmen

Ook is er structureel overleg met het Drenthe College, met  Terra VO en de scholen voor VSO en het samenwerkingsverband vo 22-02.

Met het oog op de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en het geven van nazorg aan onze leerlingen, is het een doelstelling om goede relaties te onderhouden met de ons omringende ROC’s  vooral met het Drenthe College en het Terra. Met deze partijen hebben we meerdere samenwerkingsconvenanten afgesloten.

Tevens vindt er samenwerking plaats op diverse vlakken met scholen van het Samenwerkingsverband ZO-Drenthe, de Thriantaschool en Renn-4 De Atlas

Sinds 2013 participeert PRO Emmen in het project Sociale Wijk en Gebiedseconomie Emmen. Ook zijn er in samenwerking met de gemeente Emmen leerlingen uitgestroomd naar werk als schoolhulp. De extra handjes in de klas om een docent in het basisonderwijs te ondersteunen

 

PRO-Emmen en Bouwmensen  leiden samen leerlingen op tot assistent timmerman.

Hoe ziet de opleiding er uit?

De leerlingen starten met een introductieweek bij Bouwmensen in de werkplaats. De leerlingen gaan aan de hand van praktische praktijkgerichte opdrachten leren profielen stellen, uitzetten (maatvoeren) en aftimmeren.

Tijdens de opleiding zullen de leerlingen de praktische toetsen doen in de werkplaats bij Bouwmensen. Er zijn in totaal drie praktijktoetsen en de leerlingen gaan verspreid over het schooljaar in totaal vier weken intern bij Bouwmensen.

Na de introductieweek gaan de leerlingen 4 dagen aan het werk bij een aannemer en komen op maandag terug voor de vaktheorie entree bouw. De leerlingen gaan starten met de vakgerichte  opleiding entree bouw bestaande uit:

 • Digitale leeromgeving bouwinfranet met theorie en verwerkingsvragen.
 • Opdrachtenmap met tekenopdrachten, inzicht-vragen, groepsopdrachten en praktijkopdrachten.
 • Dit is een map die leerlingen altijd meenemen naar de bouwplaats en school. In deze map houden de leerlingen hun vorderingen bij tijdens de theorie en de praktijk op de bouwplaats. Deze map is een communicatiemiddel tussen leermeester bouwplaats, leerkracht school, Bouwmensen en ouders.
 • Daarnaast krijgen de leerlingen AVO vakken (Nederlands en Rekenen 1f)

 

De leerlingen gaan heel praktisch aan de slag richting bouw en zullen beoordeeld worden volgens het Boris systematiek (werkprocessen). Elke leerling heeft na het doorlopen van de opleiding een praktijkverklaring met de werkprocessen uit het MBO die ze beheersen. Deze praktijkverklaring wordt erkend door:

 • Bouwend Nederland
 • Bouwmensen
 • De leerplek leerling (aannemer bouwbedrijf)

Stichting Twessers

In augustus 2017 is gestart om samen met de stichting Twessers leerlingen op te leiden in horecabranche. Leerlingen doen in het Rensenpark, voorheen de oude dierentuin werk- en leerervaring op.

 

Avondschool Emmen

De Avondschool is een initiatief van drie scholen, PRO Emmen, RENN4 De Atlas en de Thrianthaschool. Hoofddoel van de Avondschool is het ondersteunen van mensen (oud leerlingen) bij het (opnieuw) behalen van certificaten of diploma’s, bijvoorbeeld VCA. Daarnaast is het sociale aspect van zeer groot belang, het doorbreken van bijvoorbeeld een sociaal isolement en wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid. De cursussen die we hebben zijn onder andere: Nederlands, rekenen, Engels, VCA, EHBO, budgetteren, koken, naald en draad, hout, metaal en autotheorie. Avondschool Emmen is geopend op de dinsdagavonden gedurende het schooljaar.

Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO22.02

Voor zover dit past binnen het schoolondersteuningsprofiel en de feitelijke beschikbaarheid van de daarvoor noodzakelijke faciliteiten, biedt de school aan de leerling de ondersteuning en begeleiding die de leerling nodig heeft om op een goede manier aan het onderwijs op de school deel te kunnen nemen. Als er bij de opstelling van het ontwikkelperspectief voor de leerling overeenstemming tussen ouders en school ontbreekt over de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan wel het ondersteuningsaanbod van de school, zal de school een deskundigenadvies inwinnen van de Commissie van Arrangeren (CVA) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarbij de school is aangesloten. De school volgt het deskundigenadvies van de CVA. Alle scholen in het Samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken op dit punt dezelfde lijn te volgen.