Ziekmelding

Het ziek of absent melden van leerlingen dient tussen 08.00 – 08.30 uur telefonisch te worden gedaan bij de school (tel. 0591-613310) door ouders/verzorgers. Geschreven briefjes, appjes of e-mailberichten, waarin de absentie melding staat, worden niet verwerkt.

Leerplicht

De leerlingen van PRO Emmen zijn volledig leerplichtig tot de dag dat ze achttien jaar worden. De overheid controleert op naleving van de leerplichtwet.

In geval van zeer dringende omstandigheden zoals bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste familie of een andere gewichtige reden kan toestemming worden verleend voor verlof. Er kan een verlofaanvraag worden ingediend middels het invullen en indienen van een aanvraagformulier (zie website PRO Emmen).

De directie beoordeelt de aanvraag. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Als er meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd, is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Als een leerling 18 jaar of ouder is hoeft er wettelijk gezien geen verlof aangevraagd te worden, maar voor de administratie van de school hanteren wij dezelfde werkwijze alsof de leerling jonger is dan 18 jaar en dient er wel verlof aangevraagd te worden.

Tegengaan schoolverzuim

Door een prettig en open klimaat te scheppen zal ongeoorloofd verzuim in belangrijke mate worden voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van ongeoorloofd verzuim van de leerling dan wordt in eerste instantie door de directie contact opgenomen met de ouders. Als dit onvoldoende resultaat oplevert vraagt de school aan de maatschappelijk werkster of de leerplichtambtenaar een huisbezoek te doen. Wanneer een leerling ziek is of anderszins niet in staat is naar school te gaan, dient dit door de ouders/verzorgers voor 9.00 uur bij school gemeld te zijn. Bij veelvuldige absentie en/of ongeoorloofd verzuim wordt de leerling ingebracht en besproken binnen het Leerplichtoverleg en worden de leerling en ouders/verzorgers benaderd door de Leerplichtambtenaar van de Gemeente Emmen.

Aanvraag verlof

Ouders/verzorgers kunnen verlofaanvragen indienen via het verlofaanvraagformulier dat gedownload kan worden van de website van PRO Emmen. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingediend te worden. Pas na akkoord van de directie is de aanvraag compleet. Bij de toekenning of afwijzing van het verlof houden de directie van de school en de leerplichtambtenaar zich aan de geldende leerplichtwet- en regelgeving.

Het formulier kan worden ingeleverd bij de balie. Ouders kunnen het formulier ook mailen naar info@pro-emmen.nl  

 

Download hier het formulier.