Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

In het plan voor het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat de uitstroombestemming dat uiteindelijk van de leerling verwacht wordt. Vanuit dit plan worden doelstellingen bepaald. De school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. In het plan staan onder andere de onderwijsbehoeften en de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling. Door gebruik te maken van het OPP worden de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Het plan wordt vastgesteld bij het starten van een leerling op PRO Emmen en noemen wij in ons leerlingvolgsysteem Presentis het startdocument.

Ontwikkelplan (OP)

Om na het vaststellen van het OPP zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de leerling stellen we samen met de leerling een uitgebreid ontwikkelplan (OP) op.

Naast het volgen van het basisprogramma kiest de leerling samen met de mentor eigen leerdoelen. Deze doelen en de leerroutes worden uitgebreid omschreven in het OP. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders en inspectie duidelijk aan welke doelen gewerkt wordt. Het OP is een levend document en bevat telkens de nog lopende en nieuwe leerdoelen van een leerling. Ook worden de leervorderingen weergegeven op het OP. Mentoren bespreken 2 keer per jaar het OP met leerling en ouders/verzorgers tijdens het OP gesprek.

Ook het ontwikkelplan is te vinden in ons leerlingvolgsysteem Presentis.

De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding

Bij de mentor kan een leerling en de ouder/verzorger altijd terecht met vragen en problemen. Qua invulling van het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de mogelijkheden van de leerling. Per leerling wordt bijgehouden wat de vorderingen zijn in een leerlingvolgsysteem. Wij maken hiervoor gebruik van twee digitale systemen Somtoday en Presentis.

Eens per vijf á zes weken voert de mentor met de leerling een coachingsgesprek waarin de talenten van de leerling worden vastgesteld en ontwikkeld. De afspraken worden vastgelegd in het ontwikkelplan. De mentor is bovendien de contactpersoon voor de ouder(s)/verzorger(s).