Positief, respectvol en ontdekkend

  • PRO Emmen is een school voor praktijkonderwijs. PRO staat naast praktijkonderwijs voor, Positief, Respectvol en Ontdekkend,  de drie pijlers voor de basishouding die wij hanteren binnen de school en bij alle schoolactiviteiten en in het onderling contact actief uitdragen.
  • PRO Emmen maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO22.02.

 

Doel, missie en visie van PRO Emmen

 

Doel

We begeleiden de leerlingen naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving.

 

Missie 

  • Burgerschap

Onze school heeft als missie om van onze leerlingen burgers te maken met kansen en mogelijkheden. Wij bereiden ze hierop voor door een opleidingsprogramma aan te bieden bestaande uit de volgende domeinen:

De leerling ontwikkelt zich tot een sociaal vaardige, actieve en respectvolle burger, die  bewuste

keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

  • Wonen

We leren de leerlingen de vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen. We leiden de

leerlingen op tot gewaardeerde werknemers, waarbij ze beschikken over   algemene en

vakspecifieke competenties.

  • Werken

We leren de leerlingen om zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt.

  • Vrije tijd

We leren de leerlingen bewust met hun vrije tijd om te gaan.

Visie

PRO Emmen staat naast praktijkonderwijs voor Positief, Respectvol en Ontdekkend. Deze drie pijlers bepalen onze basishouding. Hierbij is aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de leerling.  We geven hier invulling aan door:

  • invloed uit te oefenen op het onderwijsproces en het pedagogisch klimaat
  • het maximale uit elke leerling te halen
  • het leren door te doen in een levensechte leeromgeving
  • In te spelen op de veranderende maatschappij

 

PRO Emmen kan dit niet alleen en werkt daarom samen met externe partners.