Informatiebijeenkomsten en oudercontacten-

De school organiseert de volgende informatiebijeenkomsten:

  • Een avond voor de ouders /verzorgers van nieuwe leerlingen om kennis te maken met de school.
  • Een avond voor de ouders van leerlingen die stage gaan lopen.
  • Diverse thema/informatieavonden.

Huisbezoek

De mentoren van de eerstejaars-leerlingen leggen een huisbezoek af. Het team/de mentoren staan altijd open voor verzoeken tot overleg over een leerling door ouders/verzorgers, daar waar nodig. De mentoren zijn per mail of telefonisch bereikbaar, of er kan een afspraak voor overleg worden gepland. De school onderhoudt contact met beide ouders, tenzij er sprake is van een gerechtelijke uitspraak waarin contact met een van beide ouders wordt uitgesloten.

Voortgangsgesprekken

U wordt als ouders tweemaal uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Hier wordt het ontwikkelplan besproken. Dit plan wordt periodiek bijgewerkt in dit gesprek van ouders en leerling en mentor. Op deze bijeenkomst wordt het ontwikkelplan getekend door een ouder, de mentor en door de leerling. In het verleden werd de naam IOP bespreking gebruikt.

OPP en ontwikkelplan

Bij binnenkomst van een nieuwe leerling op school worden eerst de belangrijkste zaken vastgelegd in het OPP (ontwikkelings perspectief plan). In het beknopte OPP staan o.a. het verwachte uitstroomprofiel en de daarbij behorende belemmerende en bevorderende factoren. Het OPP geldt als basis voor het uitgebreide ontwikkelplan.  Met deze documenten zorgen we voor een programma op maat waar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor wordt gedragen.

Betrokkenheid van de ouders

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op school ligt bij de directie van de school en het schoolteam. De school verwacht van de ouders een positieve opstelling als het gaat om handhaving van de schoolregels. De school stelt de ouders op de hoogte van de op school geldende regels betreffende schoolbezoek, overblijven, deelnemen aan de verschillende vakgebieden. Als de leerling niet in staat is de lessen te volgen dan wordt van de ouders/verzorgers verwacht dat zij de teamleider hiervan op de hoogte brengen. Dit mede om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan.

Informatie over bijzondere gebeurtenissen

Andere informatie dan die in schoolgids of jaarkalender vermeld is, wordt altijd door middel van berichtgeving (e-mail / website) aan de ouders/verzorgers en de leerlingen meegedeeld.

Contact

Voor ouders is de mentor de eerst aangewezen contactpersoon. In veel gevallen is de mail de snelste manier om de mentor te bereiken. Bij dringende zaken is het beter om het centrale telefoonnummer van school te bellen. Dit is 0591-613310.