Aanvullende individuele hulp

Intern kan een leerling doorverwezen worden naar extra hulp op verschillende vlakken. Te denken valt hierbij aan taalondersteuning voor NT2 leerlingen, MRT (motorische remedial teaching), weerbaarheidstraining (Rots en Water) en een praatgroep voor meiden waarin het leren grenzen aangeven naar jongens centraal staat (Girlstalk). Een leerling kan ook extern doorverwezen worden naar een hulpverleningsinstelling voor specialistisch onderzoek en/of begeleiding. Deze hulpvragen worden in afstemming met ouders neergelegd bij de Toegang.

NT-2, Nederlands als tweede taal

PRO Emmen heeft geen taalklas zoals de andere scholen voor VO. We hebben wel de mogelijkheid voor taalzwakke leerlingen om 2 à 3 keer per week NT-2 leerlingen extra begeleiding te geven bij het aanleren van de Nederlandse taal. De leerlingen werken onder leiding van een deskundige in kleine groepjes aan de verwerving van de Nederlandse taal. Er wordt gewerkt aan woordenschat, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Bij de aanmelding van een leerling op PRO Emmen wordt door de plaatsingscommissie beoordeeld of NT2 wenselijk is voor de leerling. De orthopedagoog heeft hier een grote rol in. De NT2-docent ontvangt de namenlijst en planning en een duidelijke hulpvraag per leerling. Naar aanleiding van de hulpvraag gaat de NT2 docent in gesprek met de leerling en zijn mentor en stemt af en blijft dit gedurende het NT2 aanbod overigens ook met regelmaat doen, zodat passende ondersteuning gewaarborgd blijft. Hulpvraag en acties enz. komen in het ontwikkelplan. Per 8 weken (voor elke vakantie) wordt de voortgang geëvalueerd tijdens een voortgangsgesprek. Wanneer het doel (of het plafond) is bereikt stopt de hulp. Zo niet, dan wordt de periode met 8 weken verlengd.