Remedial teaching, motorische remedial teaching en andere ondersteuning

Intern kan een leerling doorverwezen worden naar RT (remedial teaching o.a. extra taalondersteuning voor NT2 leerlingen), MRT (motorische remedial teaching), sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining (Rots en Water), OMA-training (omgaan met agressie) en een praatgroep voor meiden waarin het leren grenzen aangeven naar jongens centraal staat (Girlstalk). Een leerling kan ook extern doorverwezen worden naar een hulpverleningsinstelling voor specialistisch onderzoek en/of begeleiding zoals MEE, Algemeen maatschappelijk werk, Accare, GGZ, Bureau Jeugdzorg, Ambiq en Yorneo.

NT-2, Nederlands als tweede taal

PRO Emmen heeft geen taalklas zoals de andere scholen voor VO. We hebben wel de mogelijkheid voor taalzwakke leerlingen om 2 à 3 keer per week extra intensief met taal bezig te zijn. De leerlingen werken onder leiding van een deskundige alleen of in kleine groepjes aan de uitbreiding van hun actieve en passieve woordenschat. Voordat de lessen kunnen starten dient de mentor van de leerling een hulpvraag in bij de zorgcoördinator. Zij inventariseert en clustert de hulpvragen samen met de intern begeleider. De NT2-docent ontvangt de namenlijst en planning en een duidelijke hulpvraag per leerling. Naar aanleiding van de hulpvraag gaat de NT2 docent in gesprek met de leerling en zijn mentor en stemt af en blijft dit gedurende NT aanbod overigens ook met regelmaat doen, zodat passende ondersteuning gewaarborgd blijft. Hulpvraag en acties enz. komen in het leerlingvolgsysteem/het IOP. Per 8 weken (voor elke vakantie) wordt de voortgang geëvalueerd tijdens een IOP-bespreking. Wanneer het doel (of het plafond) is bereikt stopt de hulp. Zo niet, dan wordt de periode met 8 weken verlengd.