Team Begeleiding en Ondersteuning (TBO)

PRO Emmen heeft een Team Begeleiding en Ondersteuning, bestaande uit, drie orthopedagogen, de Intern Begeleider, de Switch medewerker en twee schoolmaatschappelijk werkers. Het team wordt aangestuurd door de coördinator TBO. De taken en werking van het TBO staan omschreven in het zorgplan, op te vragen bij de school.

Mocht een leerling meer ondersteuning behoeven dan de mentor zelf kan bieden of regelen, dan meldt de mentor de leerling met bijbehorende hulpvraag aan in het leerlingvolgsysteem. De coördinator TBO brengt vervolgens de hulpvraag bij het casusoverleg van TBO. Voor verdere invulling en werking wordt verwezen naar het zorgplan. Het zorgplan kan worden opgevraagd bij de school.

Zorgadviesteam (ZAT)

Als blijkt dat de problemen van een leerling de grenzen van de school en geboden zorg via het Zorgteam overschrijden (bijvoorbeeld veelvuldig of langdurig verzuim), dan wordt de leerling na toestemming van ouders/verzorgers door de zorgcoördinator ingebracht bij het Zorgadviesteam (één keer per maand) waarin externe partners deelnemen. Voor verdere invulling en werking wordt verwezen naar het zorgplan. Het zorgplan kan worden opgevraagd bij de school