Zorgteam (ZT)

PRO Emmen heeft een zorgteam, bestaande uit een zorgcoördinator, twee orthopedagogen, een ambulant begeleider en een schoolmaatschappelijk werker. De taken en werking van het zorgteam staat omschreven in het zorgplan, op te vragen bij de school.

Mocht een leerling meer ondersteuning behoeven dan de mentor zelf kan bieden of regelen, dan meldt de mentor de leerling met bijbehorende hulpvraag aan bij de zorgcoördinator. Deze brengt vervolgens de leerling met hulpvraag bij het Zorgteam.

Het afnemen van testen wordt bepaald door de zorgcoördinator in samenspraak met de mentor en de teamleider. De zorgcoördinator besluit uiteindelijk of de leerling wordt getest.

 

Zorgadviesteam (ZAT)

Als blijkt dat de problemen van een leerling de grenzen van de school en geboden zorg via het zorgteam overschrijden, dan wordt de leerling door de zorgcoördinator ingebracht bij het Zorgadviesteam.

Eenmaal per maand vergadert het Zorgadviesteam (ZAT). In het ZAT zijn, zijn naast de leden van het zorgteam, vertegenwoordigers aanwezig van:

Aan de hand van de hulpvraag wordt bekeken welke ondersteuning/acties bij een leerling gewenst zijn en welke deskundige dit oppakt. Hulp kan bestaan uit ondersteuning van de docent, directe bemoeienis met de leerling via onderzoek en/of begeleiding of verwijzing. Dit kan  zowel intern als extern zijn.